Create a contact list0

Change text size: default medium large extra large

Find Support

Looking for local care or support in Denbighshire?

Search the directory Find out more

Join the directory

Are you a provider of support and care services in Denbighshire?

Join the directory Why Join?

What we do

Denbighshire Small Good Stuff does two things:

We link people who need care or support with local people who might help.

We help small organisations that offer care or support. We provide them with information, publicity and access to a friendly network.

WHAT WE BELIEVE

We're the friendly website that believes:

People want care and support at times and in ways that suit them.

Local people helping other local people is good for everyone and for communities.

Very small organisations can offer great care and be imaginative and responsive.

Very small organisations struggle to tell people what they can offer (they don’t have huge marketing budgets like the big guys).

LOCAL LINKS

What's happening locally

Business/community enterprise support

If you’re thinking about working for yourself, helping older or disabled people in their own homes, contact your local community catalyst, Nick Hughes on nick.hughes@communitycatalysts.co.uk or 07787 436 199

Community organisations & resources

BETH YDYM YN EI WNEUD

Mae Small Good Stuff Sir Ddinbych yn gwneud dau beth:

Rydym yn cysylltu pobl sydd angen gofal neu gymorth gyda phobl leol a allai helpu.

Rydym yn helpu sefydliadau bach sy’n cynnig gofal neu gymorth. Rydym yn rhoi gwybodaeth a chyhoeddusrwydd iddynt yn ogystal â mynediad i rwydwaith cyfeillgar.

BETH RYDYM YN EI GREDU

Ni yw’r wefan gyfeillgar sy’n credu:

Fod pobl eisiau gofal a chymorth ar adeg a thrwy ddulliau sy’n addas iddynt.

Fod pobl leol yn helpu pobl leol eraill yn dda i bawb ac i gymunedau.

Y gall sefydliadau bach iawn gynnig gofal gwych a bod yn llawn dychymyg ac ymatebol.

Fod sefydliadau bach iawn yn ei chael yn anodd i ddweud wrth bobl beth allant ei gynnig (nid oes ganddynt gyllidebau marchnata enfawr fel y sefydliadau mawr).

CYSYLLTIADAU LLEOL

Beth sy’n digwydd yn lleol

Cymorth busnes / menter gymunedol

Os ydych yn ystyried gweithio i chi eich hun, helpu pobl hŷn neu anabl yn eu cartrefi eu hunain, cysylltwch â’ch catalydd cymunedol lleol Nick Hughes ar nick.hughes@communitycatalysts.co.uk neu 07787 436 199

Sefydliadau Cymunedol ac adnoddau

 

Small Good Stuff uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.