Change text size: default medium large extra large

Find Support / DOD O HYD I GEFNOGAETH

Looking for local care or support in Wrexham? / Yn chwilio am ofal neu gefnogaeth lleol yn Wrecsam?

Search the directory / CHWILIWCH AR Y CYFEIRIADUR Find out more / MWY O WYBODAETH

Join the directory / YMUNWCH Â’R CYFEIRIADUR

Are you a provider of support and care services in Wrexham? / Ydych chi’n darparu gwasanaethau cymorth a gofal yn Wrecsam?

Join the directory / YMUNWCH Â’R CYFEIRIADUR Why Join? / PAM YMUNO?

What we do

Wrexham Small Good Stuff does two things:

We link people who need care or support with local people who might help.

We help small organisations that offer care or support in Wrexham. We provide them with information, publicity, and access to a friendly network. Specialist advice is also available from the Wrexham Community Catalysts project to make sure people can confidently offer safe, high-quality care or support.

BETH RYDYM YN EI WNEUD

Mae Small Good Stuff Wrecsam yn gwneud dau beth:

Rydym yn cysylltu pobl sydd angen gofal neu gymorth gyda phobl leol a allai helpu.

Rydym yn helpu sefydliadau bach sy’n cynnig gofal neu gymorth yn Wrecsam.  Rydym yn rhoi gwybodaeth a chyhoeddusrwydd iddynt yn ogystal â mynediad i rwydwaith cyfeillgar. Mae cyngor arbenigol hefyd ar gael gan brosiect Community Catalysts Wrecsam i wneud yn siŵr fod pobl yn gallu cynnig gofal neu gefnogaeth ddiogel o ansawdd uchel yn hyderus.

What we believe

We're the friendly website that believes:

People want care and support at times and in ways that suit them.

Local people helping other local people is good for everyone and for communities.

Very small organisations can offer great care and be imaginative and responsive.

Very small organisations struggle to tell people what they can offer (they don’t have huge marketing budgets like the big guys).

BETH RYDYM YN EI GREDU

Ni yw’r wefan gyfeillgar sy’n credu:

Fod pobl eisiau gofal a chymorth ar adeg a thrwy ddulliau sy’n addas iddynt.

Fod pobl leol sy’n helpu pobl leol eraill yn dda i bawb ac i gymunedau.

Y gall sefydliadau bach iawn gynnig gofal gwych a bod yn llawn dychymyg ac ymatebol.

Fod sefydliadau bach iawn yn ei chael yn anodd i ddweud wrth bobl beth allant ei gynnig (nid oes ganddynt gyllidebau marchnata enfawr fel y sefydliadau mawr).

Local links

What's happening locally

CYSYLLTIADAU LLEOL

Beth sy’n digwydd yn lleol